Uncategorised

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze stichting. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Esis-A. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Esis-B en CITO LOVS. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van Onderwijsstichting MosaLira, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie, kwaliteitszorg en het plaatsingsbeleid.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt kunt u binnenkort bij de schooldirecteur opvragen.

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt voor het schooljaar 2018/2019 gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, laskey, groepskey, jaargroep, en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.

Het Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs (IvOO) maakt deel uit van MosaLira, stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, en als zodanig is de missie en de visie van MosaLira inspiratiebron voor onze eigen visie.

Doelgroep
Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een onderwijsbehoefte (zowel didactisch als pedagogisch) die vraagt om een veilige, kleinschalige, gestructureerde, en een op de individuele leerling afgestemde leeromgeving en leerkrachtgedrag. Op dit moment hebben alle leerlingen een stoornis in het autistisch spectrum. Omdat de nadruk steeds meer ligt op de onderwijsbehoefte van een leerling en minder op stoornissen, zullen er in de loop van komende jaren mogelijk ook leerlingen onderwijs volgen op het IvOO die geen stoornis hebben in het autistisch spectrum, maar wel een gelijksoortige onderwijsbehoefte.

Missie
Het IvOO, VSO Diplomastroom biedt onderwijs en begeleiding die de leerlingen zo goed mogelijk in staat stelt om door te stromen naar vervolgonderwijs en zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.

Visie
- Ons onderwijs is er op gericht dat minimaal 75% van de leerlingen in staat is om de gekozen vervolgopleiding met goed gevolg af te ronden.
- Onderwijs is meer dan focussen op schoolse prestaties. Het totale functioneren van de leerling op alle leefgebieden wordt in acht genomen (didactiek; sociaal emotioneel functioneren; het functioneren thuis; hulpverlening ).
- Er is altijd sprake van een intensieve samenwerking tussen ouders en hulpverlening (indien betrokken) en school.
- We bieden onderwijs ‘zo eenvoudig als kan, zo speciaal als mogelijk’, kijkend naar de onderwijsbehoefte van het kind, maar steeds met het oog op vervolgonderwijs .
- Op individuele basis preventief, snel, kortdurend, intensief, adequaat bijsturen of aanpassen van het onderwijsproces biedt de meeste kans op het succesvol afronden van (vervolg)onderwijs.

IVOO zo eenvoudig logokopie1

Deze website wordt vernieuwd. Hierdoor kan het zijn dat pagina's nog niet bereikbaar zijn, of juist worden weergegeven.

Het IvOO maakt deel uit van de scholen van MosaLira en als zodanig is de missie en de visie van MosaLira inspiratiebron voor onze eigen visie.
Het IvOO is een school voor kinderen die voldoen aan de criteria van het Regionaal Expertise Centrum Cluster 4. 
Bovendien hebben al onze leerlingen een diagnose in het autistisch spectrum.


Onze leerlingen komen uit geheel Zuid-Limburg. Ondanks hun autisme of beter nog: juist vanwege hun autisme verdienen onze leerlingen optimaal onderwijs om een zo groot mogelijke kan te hebben zich te kunnen ontwikkelen tot een gelukkig mens in de maatschappij.
De onderdelen waar wij ons specifiek op richten zijn naast het nauw proberen aan te sluiten bij regulier vervolgonderwijs; wonen, werken en vrije tijd.
Wij begeleiden onze leerlingen dan ook binnen een veilige, uitdagende leeromgeving naar een plek in het regulier vervolgonderwijs of naar een vorm van werk waarbij we streven naar een zo hoog mogelijke loonwaarde.

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen

Snelkoppelingen